Regulamin korzystania z inwo

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu inwo.pl, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Administratora. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

§1 Definicje

Administrator – Faktura.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, KRS 0000347929, NIP 5851451426, REGON 220910967
Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, korzystający z Usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będący konsumentem.
Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Usługi zgodnie z Umową, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Usługi. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Usługi;
Usługa – usługa elektroniczna generowania obrazu Dokumentu na podstawie danych wpisanych przez Klienta będąca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, usługą świadczoną drogą elektroniczną.
Dokument – elektroniczny obraz dokumentu generowany przez Oprogramowanie na podstawie Danych wprowadzonych przez Klienta.
Dane – zestaw informacji wprowadzonych przez Klienta w ramach Usługi w celu utworzenia Dokumentu.
Podwyższona funkcjonalność – funkcjonalność świadczona za opłatą obejmująca brak limitu w ramach Usługi na generowanie obrazów Dokumentów przez czas określony.
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach niniejszego Regulaminu w przedmiocie świadczenia Usługi.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań opisanych poniżej:
  1. przeglądarka internetowa IE, Chrome, Opera, Firefox, Safari w najnowszych wersjach;
  2. dostęp do sieci Internet;
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla zawarcia Umowy .
 3. Umowa jest zawierana z chwilą pozytywnego zakończenia procesu rejestracji tj. wypełnienia pól formularza oraz akceptacji Regulaminu i złożenia oświadczenia wskazanego w ust. 2 powyżej.
 4. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.
 5. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Administrator tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na potrzeby świadczenia Usługi.

§3 Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności za pośrednictwem serwisu, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod adresem e-mail: pomoc@inwo.pl

§4 Licencja

Na mocy zawartej Umowy pomiędzy Administratorem a Klientem, Administrator niniejszym udziela na rzecz Klienta niewyłącznej licencji do oprogramowania bez prawa do udzielania dalszych licencji (tzw. sub-licencji) na polach eksploatacji niezbędnych dla świadczenia Usługi przez Administratora na rzecz Klienta. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i, jego aktualizacji, bądź w zakresie wynikającym z realizacji innych zobowiązań określonych Umową, przysługują wyłącznie na rzecz Administratora.

§5 Zasady świadczenia usług droga elektroniczną

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem serwisu następujące usługi na rzecz Klientów:
  1. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta i korzystania z Usługi;
  2. hosting Danych w ramach Konta Klienta w sposób umożliwiający tworzenie Dokumentów.
 2. Usługi są świadczone w wariancie:
  1. bezpłatnym przez czas nieokreślony,
  2. odpłatnie (opłata za okres abonamentowy) przez czas określony trwania okresu abonamentowego, z tym zastrzeżeniem, że po upływie okresu abonamentowego i braku wykupienia kolejnego, Usługa będzie świadczona w wariancie bezpłatnym.
 3. Usługa w wariancie bezpłatnym obejmuje wszystkie funkcjonalności serwisu, z tym zastrzeżeniem, że Klient może sporządzić pięć Dokumentów faktury VAT w ramach Usługi w roku kalendarzowym. W ramach limitu w wariancie bezpłatnym, Klientowi przysługuje jedna edycja sporządzonego już Dokumentu. Każda kolejna edycja stworzonego już Dokumentu będzie traktowana jako sporządzenie nowego Dokumentu w ramach istniejącego limitu.
 4. Usługa w wariacie odpłatnym tj. o Podwyższonej Funkcjonalności obejmuje wszystkie funkcjonalności serwisu, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych.
 5. Umowa w wariancie bezpłatnym zawierana jest na czas nieoznaczony w języku polskim. Umowa na świadczenie Usługi w Podwyższonej funkcjonalności jest na czas określony (okres abonamentowy) wybrany przez Klienta z oferty serwisu również w języku polskim.
 6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w formularzu Konta oraz innych formularzach niezbędnych do świadczenia Usługi wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta lub Danych;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta,
 7. Klient zobowiązany jest również do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 8. Umowa na świadczenie Usługi na czas nieokreślony rozwiązuje się z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze Stron a w przypadku Usługi o Podwyższonej Funkcjonalności z chwilą upływu okresu abonamentowego lub wcześniej o ile zajdą przesłanki określone w przepisach ogólnie obowiązujących albo niniejszym Regulaminie.
 9. Korzystanie ze świadczonej przez Administratora Usługi płatnej wymaga uiszczenia na rzecz Administratora zryczałtowanej opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku, dostępnym na stronie http://www.inwo.pl
 10. Klient może uiszczać zryczałtowaną opłatę na rzecz Administratora za świadczenie Usługi o Podwyższonej Funkcjonalności poprzez PayLane Sp. z o.o. kanałami płatności: Karta kredytowa (VISA), Karta kredytowa (MasterCard), Karta kredytowa (Maestro International), PayPal, Inteligo, iPKO, mTransfer, multiTransfer, DeutscheBank, iPKONET, AliorBank, TMobileUsugiBankowe, Millenium, BankZachodniWBK, Credit Agricole, Poczta Polska, Bank BPH, GetinBank, INGBanklski, IdeaBank, PekaoSA. Wykonanie płatności za pośrednictwem operatora płatności PayLane Sp. z o.o. wymaga podania danych osobowych wskazanych w trakcie rejestracji. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, będą przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do dokonania płatności.
 11. Klient uiszczajac opłatę za Usługę płatną, oświadcza:
  „Jako odbiorca faktur elektronicznych oświadczamy, że zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Administratora faktur w formie elektronicznej od dnia zawarcia Umowy. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie elektronicznych faktur z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres podany w trakcie procedury rejestracji.”
  W takim przypadku faktura za usługę wystawiana jest niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za wybrany przez Klienta okres abonamentowy i przesyłana drogą elektroniczną zgodnie z dyspozycją Klienta.
 12. Dane osobowe Klientów umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”).
 13. Administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO jest Administrator.
 14. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie Usługi, a także w celu zapewnienia dostępu do Panelu Klienta oraz marketingu własnego swoich produktów.
 15. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w bazie danych Administratora. Dane są przetwarzane wyłącznie przez Administratora w celu świadczenia Usług i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz gdy takie udostepnienie przewidują przepisy prawa z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej.
 16. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy. Klient ma prawo wglądu, poprawiania i wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych na warunkach określonych w ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 17. Administrator może w każdym czasie rozwiązać Umowę z Klientem za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora umotywowane obiektywnymi względami. Administratora swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta.
 18. Usługa Poczta polega na konfekcjonowaniu materiałów Klienta oraz ich nadaniu, zgodnie z zamówieniem Klienta na warunkach określonych poniżej z uwzględnieniem szczegółów wskazanych w odrębnych zamówieniach.
 19. Usługa Poczta świadczona jest przez Inforsys S.A. na zlecenie Administratora.
 20. Klient zobowiązuje się do składania nowych zamówień w usłudze Poczta co najmniej na 4 dni robocze przed planowanym terminem każdej wysyłki. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć przesłanie przez Klienta do Administratora formularza zamówienia, dostępnego na liście faktur w panelu Klienta, dostępnego po zalogowaniu się.
 21. Warunkiem dotrzymania terminu wykonania usługi przez Administratora, określonego w zamówieniu jest otrzymanie od Klienta wszystkich niezbędnych danych do wysyłki w terminach określonych w formularzu zamówienia.
 22. Administrator nie odpowiada za niedotrzymanie terminów, jeżeli wynika to z siły wyższej lub z innych przyczyn niezawinionych przez Administratora, w szczególności, jeżeli przyczyna niedotrzymania terminu leży po stronie Klienta, czy też po stronie operatora pocztowego.
 23. W przypadku zawinionych wyłącznie przez Administratora opóźnień w wykonaniu zleconych usług, Administrator, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,75% wartości pojedynczego zamówienia za daną usługę, której dotyczy opóźnienie, ale nie więcej niż 10% pobranego wynagrodzenia.
 24. Odpowiedzialność Administratora z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usługi ograniczona jest niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności do wysokości sumy rocznych wniesionych przez Klienta opłat za Usługę.

§6 Powierzenie przetwarzania danych osobowych osób trzecich

 1. W celu wykonania Usługi Klient wprowadza Dane w tym dane osobowe osób fizycznych tym samym z chwilą zawarcia Umowy Klient powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) zawartych w Danych.
 2. Administrator może dalej powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i podmioty którymi się posługuje przy wykonywaniu Umowy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Klient powierza Administratorowi przetwarzanie danych , o których mowa w ust. 1, w celu oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie, w okresie jej obowiązywania, a Administrator przyjmuje na siebie obowiązki w tym zakresie.
 5. Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych wyłączenie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.
 6. Administrator zobowiązuje się:
  1. do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. zapewnić, aby urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania powierzonych danych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych , jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004.1024 ze zm).
  3. zapewnić przy wykonywaniu czynności określonych Umową, do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie miała dostęp.
  4. w związku z wykonywaniem czynności określonych w Umowie, do ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi lub zbieranych w celu włączenia do zbioru i stosowania środków ochrony danych osobowych zgodnych z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
  5. przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie, do przestrzegania przepisów Ustawy oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych, a w szczególności zobowiązuje się:
   1. nie kopiować (na jakichkolwiek nośnikach), nie odtwarzać, nie rozprowadzać ani nie rozpowszechniać lub udostępniać w żaden inny sposób, na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, jakichkolwiek informacji lub danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze lub zbieranych w celu włączenia do Zbioru,
   2. nie wykorzystywać powyższych informacji lub danych osobowych na swoją własną korzyść lub korzyść osób trzecich;
   3. nie ujawniać środków ochrony i zabezpieczeń stosowanych przez Administratora Danych w odniesieniu do Zbioru osobom nieupoważnionym.
  6. w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych do:
   1. niezwłocznego poinformowania o tym Klienta – Administratora Danych Osobowych, poprzez zawiadomienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczonego przez Administratora Danych Osobowych, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia,
   2. ustalenia przyczynę naruszenia;
   3. podjęcia niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami,
   4. zebrania wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości.

§7 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dołoży wszelkich starań by Usługa świadczona była w sposób zgodny z prawem a Konto pozostawało w pełni funkcjonalne.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Umowy, Strony mają prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, chyba że w treści niniejszej Umowy zasady odpowiedzialności zostały uregulowane w sposób odmienny.
 3. Strony pozostają zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wyłącznie następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa.
 4. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.
 5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 (trzech) dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest ograniczone do okoliczności nieuznanych za powszechnie znane.
 6. Strona, której w wykonaniu zobowiązań Umowy przeszkodziła siła wyższa zobowiązana jest do dołożenia należytej staranności celem jak najszybszego usunięcia skutków wystąpienia siły wyższej i podjęcia dalszego wykonywania Umowy.
 7. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości w oprogramowaniu firm trzecich, oraz wady powstałe na skutek wadliwego działania sprzętu lub nieprawidłowego używania Usługi, bądź zmian dokonanych w Usłudze bez autoryzacji Administratora. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora o każdym przypadku wykrycia zaistniałego błędu lub usterki albo nieprawidłowości mogących spowodować błędy lub usterki. Odpowiedzialność Administratora jest wyłączona, gdy poniesiona przez Klienta szkoda jest następstwem korzystania przez Klienta z przedmiotu Umowy lub jego części, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub ustalonym sposobem korzystania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta danych i niemożność ich odtworzenia chyba, że taka utrata lub niemożność ich odtworzenia powstała z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Administratora.
 8. Strony wyłączają odpowiedzialność Administratora z tytułu strat pośrednich i utraconych korzyści, a także ograniczają zakres odpowiedzialności Administratora do wysokości dwukrotności wynagrodzenia za wybrany przez Klienta okres abonamentowy w który zaszło zdarzenie powodujące odpowiedzialność Administratora.

§8 Reklamacje Usług

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Administratora w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Administratorowi reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie 14 dni od otrzymania przez Administratora zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

§9 Zmiana regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Administratorem a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.