Składki ZUS od umowy zlecenie

taxes-740202_1280

Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 2016 rok jest rokiem zmian. Od 1 stycznia zmieniły się bowiem przepisy dotyczące ozusowania umów zlecenia. Na czym te zmiany polegają? Jakie składki ZUS od umów zlecenia powinny być opłacane?

Umowa zlecenie a płaca minimalna

Aktualne przepisy ściśle powiązały ze sobą umowę zlecenie i płacę minimalną. Według nich wysokość składek z różnych tytułów ubezpieczenia musi wynosić tyle, ile składki te wynoszą dla obowiązującej w danym roku płacy minimalnej (w 2016 1850 zł brutto). Jeśli zatem ktoś jest zatrudniony na podstawie kilku umów zlecenia, to do tej pory pełne składki miał opłacane jedynie od umowy, która powstała najwcześniej. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. składki powinny być również opłacane od pozostałych umów. Co do zasady od wszystkich.

Rozwiązanie to podnosi koszty zatrudnienia pracowników, zwłaszcza tym pracodawcom, których pracownicy pracują na zlecenia w kilku miejscach, a wysokość składek osiąga wymagany przepisami pułap. Pracodawcy będą mogli jednak uniknąć obowiązku opłacania składki od każdej umowy zlecenia, gdy pracownik przedstawi im dokumenty poświadczające, że inne tytuły do odprowadzanych składek pozwalają na osiągnięcie wymaganego przepisami minimum.

Umowa zlecenie a inne tytuły ubezpieczenia

Wiele wątpliwości budzi konieczność płacenia składki od umów zlecenia, gdy pracownik jest równocześnie zatrudniony na umowę o pracę. ZUS wyjaśnia, że jeśli w umowie o pracę ma zagwarantowaną co najmniej płacę minimalną, to nie ma obowiązku opłacania składki od umowy zlecenia. Choć, tak jak dotychczas, na swój wniosek, może takim ubezpieczeniem zostać objęty. Jeśli natomiast umowa o pracę przewiduje wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna, to konieczne jest opłacanie składek od umowy zlecenia.

Warto również wyjaśnić, co się dzieje w sytuacji, w której różne tytuły ubezpieczenia nie obejmują całego miesiąca. Otóż gdy umowa o pracę i umowa zlecenie obejmują jedynie część miesiąca, to należy wynagrodzenie przeliczyć na okres miesięczny i porównać otrzymaną kwotę z wysokością minimalnego wynagrodzenia.