Jak założyć działalność gospodarczą w 2015 r.

Rząd chcąc namówić Polaków do zakładania własnych firm stara się coraz bardziej upraszczać procedury z tym związane. Zobaczmy zatem jakie są obowiązujące przepisy i jakie kroki należy podjąć, aby taką działalność założyć.

Krok 1. – wybór formy prawnej

Pierwszym wyborem, którego należy dokonać jest wybór formy prawnej. W Polsce firmę można prowadzić zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej lub handlowej, która podlega przepisom kodeksu spółek handlowych.

Wybór formy prawnej determinuje nie tylko miejsce, w którym będzie trzeba dopełnić formalności, ale także sposób działalności oraz obowiązki podatkowe i względem ZUS. I tak w przypadku decyzji o założeniu spółki handlowej, a więc spółki osobowej (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) lub spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub spółki akcyjnej) stosowne wnioski należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej należy zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki (CEIDG). I na tej procedurze skupimy się w dalszej części artykułu.

Krok 2. – składanie wniosku do CEIDG

Dokumentem, na podstawie którego będzie można prowadzić działalność gospodarczą jest wpis do CEIDG. Wniosek CEIDG-1 można złożyć przez Internet i podpisać cyfrowo. Jeśli jednak nie mamy podpisu cyfrowego możemy go złożyć przez Internet, a następnie udać się do właściwego naszemu miejscu zamieszkania Urzędu Miasta w celu potwierdzenia go własnoręcznym podpisem. Złożenie wniosku oraz wszelkie późniejsze zmiany we wpisie są bezpłatne.

Trzeba przy tym wiedzieć, że wniosek ten jest również wnioskiem o nadanie nr REGON oraz nadanie NIP (jeśli go jeszcze nie mamy) lub wnioskiem o jego wskazanie. Numery te po przetworzeniu dokumentów przez system pojawią się w rejestrze CEIDG automatycznie.

Składając wniosek trzeba wskazać wiele istotnych kwestii.

  1. Firma przedsiębiorcy, a więc po prostu jej nazwa. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej firmą jest po prostu imię i nazwisko osoby składającej wniosek. Oczywiście można je uzupełnić o nazwę dodatkową czy określenie rodzaju świadczonych usług. Trzeba przy tym pamiętać, że jedna osoba może być wpisana do CEIDG tylko raz, więc wybór nazwy trzeba dokładnie przemyśleć, zwłaszcza gdy prowadzi się usługi niezbyt ze sobą powiązane.
  2. Data rozpoczęcia działalności – istnieje wymóg, aby data ta nie była datą wcześniejszą niż data złożenia wniosku. Może to być więc data złożenia wniosku lub późniejsza. Warto przy tym pamiętać, że od momentu rozpoczęcia działalności powstają obowiązki wobec ZUS.
  3. Miejsce prowadzenia działalności – należy podać adres, który ma być miejscem faktycznie prowadzonej działalności np. sklep czy biuro. W przypadku świadczenia usług w domu klienta należy podać adres, pod którym będzie przechowywana dokumentacja księgowa.
  4. Kody PKD – są to kody różnych rodzajów działalności gospodarczej. Zakładając działalność gospodarczą należy wskazać co najmniej jeden, ale można podać więcej, choć wówczas konieczne będzie wskazanie, który kod będzie oznaczał działalność podstawową. Trzeba przy tym pamiętać, że niektóre rodzaje działalności jak np. handel wyrobami alkoholowymi wymagają dodatkowej koncesji, licencji lub zezwolenia. Nie oznacza to jednak, że takiej działalności nie możemy wskazać w składanym wniosku. Otóż rodzaj działalności należy wskazać, lecz trzeba się wstrzymać z jej wykonywaniem dopóki nie zostaną uzyskane konieczne licencji i pozwolenia.
  5. Wybór formy opodatkowania – należy wybrać jeden z możliwych rodzajów formy opodatkowania, a więc podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, kartę podatkową czy ryczałt ewidencjonowany. Należy również wskazać częstotliwość rozliczeń z US (miesiąc lub kwartał) oraz sposób prowadzenia rachunkowości.

Krok 3 – zgłoszenie do ZUS

Istnieje obowiązek zgłoszenia do ZUS faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od jej rozpoczącia. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub listownie składając wniosek ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę). Zakładając działalność gospodarczą przy jednoczesnej pracy na etacie musimy opłacać jedynie składkę zdrowotną. Natomiast jeśli działalność ma być naszym jedynym sposobem zarabiania na życie, to wówczas będziemy płacić do ZUS składki na wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Możliwe jest jednak okresowe zwolnienie (2 lata) z opłacania składek w pełnej wysokości, jeśli spełnione są określone w odpowiednich przepisach przesłanki. Wysokość składek zmienia się każdego roku, dlatego warto dowiedzieć się ile wynoszą składki ZUS w 2015 roku.

Krok 4 – rejestracja jako podatnik VAT

Ostatnim obowiązkiem formalnym, który wiąże się z założeniem działalności gospodarczej jest rejestracja w US na potrzeby podatku VAT. Rejestracja ta musi być dokonana, jeśli osoba prowadząca działalność chce być podatnikiem VAT, a nie jest na liście podatników zwolnionych z tego obowiązku. Rejestracja taka wiąże się ze złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Od 1 stycznia 2015 roku, dzięki zmianom w ustawie nie ma konieczności otrzymania potwierdzenia takiej rejestracji, dzięki czemu zgłoszenie to jest bezpłatne. Podatnik może co prawda wnioskować o wydanie takiego potwierdzenia, ale jest to koszt 21 zł, a nie 170 zł, jak wg starych przepisów.

Jak widać założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest coraz łatwiejsze i co jeszcze raz należy podkreślić – bezpłatne.