Kwota wolna od podatku w 2015 roku

Jeszcze kilka tygodni temu, wszyscy przedsiębiorcy mieli nadzieję, że w tym roku kwota wolna od podatku zostanie podwyższona z 3091 zł do poziomu 6253 zł. Niestety, sejm odrzucił ten pomysł – z pewnością dlatego, że kosztowałby budżet państwa około 14 mld złotych. Dlatego też tak jak w poprzednich latach, kwota wolna od podatku w 2015 roku wynosi 3091 złotych.

Również zasady dotyczące prawa do kwoty wolnej od podatku nie ulegają zmianie. Skorzystać z niej mogą przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym naliczanym według skali podatkowej.

• • •

Wniosek CEIDG-1

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jedną z pierwszych formalności jaką musimy dopełnić, aby założyć własną działalność gospodarczą. Wniosek ten można złożyć zarówno w wersji papierowej jaki przesłać go drogą elektroniczną:

  • składając go osobiście w odpowiednim urzędzie miasta, gminy,
  • wysyłając listem poleconym do tego samego urzędu, jednak w drugim przypadku podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie,
  • złożyć wniosek za pośrednictwem strony internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl)

Pobierz wniosek CEIDG-1.

 

• • •

Jak założyć działalność gospodarczą w 2015 r.

Rząd chcąc namówić Polaków do zakładania własnych firm stara się coraz bardziej upraszczać procedury z tym związane. Zobaczmy zatem jakie są obowiązujące przepisy i jakie kroki należy podjąć, aby taką działalność założyć.

Krok 1. – wybór formy prawnej

Pierwszym wyborem, którego należy dokonać jest wybór formy prawnej. W Polsce firmę można prowadzić zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej lub handlowej, która podlega przepisom kodeksu spółek handlowych.

Wybór formy prawnej determinuje nie tylko miejsce, w którym będzie trzeba dopełnić formalności, ale także sposób działalności oraz obowiązki podatkowe i względem ZUS. I tak w przypadku decyzji o założeniu spółki handlowej, a więc spółki osobowej (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) lub spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub spółki akcyjnej) stosowne wnioski należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej należy zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki (CEIDG). I na tej procedurze skupimy się w dalszej części artykułu.

Krok 2. – składanie wniosku do CEIDG

Dokumentem, na podstawie którego będzie można prowadzić działalność gospodarczą jest wpis do CEIDG. Wniosek CEIDG-1 można złożyć przez Internet i podpisać cyfrowo. Jeśli jednak nie mamy podpisu cyfrowego możemy go złożyć przez Internet, a następnie udać się do właściwego naszemu miejscu zamieszkania Urzędu Miasta w celu potwierdzenia go własnoręcznym podpisem. Złożenie wniosku oraz wszelkie późniejsze zmiany we wpisie są bezpłatne.

Trzeba przy tym wiedzieć, że wniosek ten jest również wnioskiem o nadanie nr REGON oraz nadanie NIP (jeśli go jeszcze nie mamy) lub wnioskiem o jego wskazanie. Numery te po przetworzeniu dokumentów przez system pojawią się w rejestrze CEIDG automatycznie.

Składając wniosek trzeba wskazać wiele istotnych kwestii.

  1. Firma przedsiębiorcy, a więc po prostu jej nazwa. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej firmą jest po prostu imię i nazwisko osoby składającej wniosek. Oczywiście można je uzupełnić o nazwę dodatkową czy określenie rodzaju świadczonych usług. Trzeba przy tym pamiętać, że jedna osoba może być wpisana do CEIDG tylko raz, więc wybór nazwy trzeba dokładnie przemyśleć, zwłaszcza gdy prowadzi się usługi niezbyt ze sobą powiązane.
  2. Data rozpoczęcia działalności – istnieje wymóg, aby data ta nie była datą wcześniejszą niż data złożenia wniosku. Może to być więc data złożenia wniosku lub późniejsza. Warto przy tym pamiętać, że od momentu rozpoczęcia działalności powstają obowiązki wobec ZUS.
  3. Miejsce prowadzenia działalności – należy podać adres, który ma być miejscem faktycznie prowadzonej działalności np. sklep czy biuro. W przypadku świadczenia usług w domu klienta należy podać adres, pod którym będzie przechowywana dokumentacja księgowa.
  4. Kody PKD – są to kody różnych rodzajów działalności gospodarczej. Zakładając działalność gospodarczą należy wskazać co najmniej jeden, ale można podać więcej, choć wówczas konieczne będzie wskazanie, który kod będzie oznaczał działalność podstawową. Trzeba przy tym pamiętać, że niektóre rodzaje działalności jak np. handel wyrobami alkoholowymi wymagają dodatkowej koncesji, licencji lub zezwolenia. Nie oznacza to jednak, że takiej działalności nie możemy wskazać w składanym wniosku. Otóż rodzaj działalności należy wskazać, lecz trzeba się wstrzymać z jej wykonywaniem dopóki nie zostaną uzyskane konieczne licencji i pozwolenia.
  5. Wybór formy opodatkowania – należy wybrać jeden z możliwych rodzajów formy opodatkowania, a więc podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, kartę podatkową czy ryczałt ewidencjonowany. Należy również wskazać częstotliwość rozliczeń z US (miesiąc lub kwartał) oraz sposób prowadzenia rachunkowości.

Krok 3 – zgłoszenie do ZUS

Istnieje obowiązek zgłoszenia do ZUS faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od jej rozpoczącia. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub listownie składając wniosek ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę). Zakładając działalność gospodarczą przy jednoczesnej pracy na etacie musimy opłacać jedynie składkę zdrowotną. Natomiast jeśli działalność ma być naszym jedynym sposobem zarabiania na życie, to wówczas będziemy płacić do ZUS składki na wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Możliwe jest jednak okresowe zwolnienie (2 lata) z opłacania składek w pełnej wysokości, jeśli spełnione są określone w odpowiednich przepisach przesłanki. Wysokość składek zmienia się każdego roku, dlatego warto dowiedzieć się ile wynoszą składki ZUS w 2015 roku.

Krok 4 – rejestracja jako podatnik VAT

Ostatnim obowiązkiem formalnym, który wiąże się z założeniem działalności gospodarczej jest rejestracja w US na potrzeby podatku VAT. Rejestracja ta musi być dokonana, jeśli osoba prowadząca działalność chce być podatnikiem VAT, a nie jest na liście podatników zwolnionych z tego obowiązku. Rejestracja taka wiąże się ze złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Od 1 stycznia 2015 roku, dzięki zmianom w ustawie nie ma konieczności otrzymania potwierdzenia takiej rejestracji, dzięki czemu zgłoszenie to jest bezpłatne. Podatnik może co prawda wnioskować o wydanie takiego potwierdzenia, ale jest to koszt 21 zł, a nie 170 zł, jak wg starych przepisów.

Jak widać założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest coraz łatwiejsze i co jeszcze raz należy podkreślić – bezpłatne.

• • •

Numer konta ZUS

Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania wpłat należnych składek ZUS w postaci trzech przelewów na odrębne rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2015 roku, przelewów należy dokonywać na poniższe numery kont ZUS, w zależności rodzaju należności – typu składki:

Ubezpieczenia społeczne
Numer konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie zdrowotne
Numer konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy
Numer konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000


Czy wiesz ile wynoszą składki ZUS w 2015 roku?

 

 

• • •

Składki ZUS w 2015 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzwyczaił nas do corocznych wzrostów wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Rok 2015 nie będzie wyjątkiem pod tym względem, gdyż w 2015 wzrosła wysokość płacy minimalnej, od której zależna jest również wysokość składek ZUS. Poniżej znaleźć można oficjalne informacje podane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa wymiaru składek ZUS w 2015 roku

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota minimum 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi 3959 zł, dlatego też podstawą do obliczania wysokości składek jest kwota 2375,40 zł.

Składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Rodzaj składki i konto ZUS Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 757,76 zł 699,56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41  279,41
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł  58,20 zł

1037,17 zł – suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1095,37 zł – suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym


Składki ZUS dla nowych firm w 2015 roku

Podwyższenie minimalnej płacy do kwoty 1750 zł brutto powoduje również wzrost składek ZUS dla nowych przedsiębiorców, opłacających składki na preferencyjnych warunkach.

Podstawa wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2015 roku

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm, stanowi kwota minimum 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 1750 zł brutto, dlatego też podstawą do obliczania wysokości składek jest kwota minimum 525 zł.

Składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Emerytalna – 102,48 zł
Rentowa – 42,00 zł
Chorobowa – 12,86 zł
Wypadkowa – 10,13 zł


Czy wiesz na jakie konta ZUS należy wpłacać należne składki?

• • •